Προστασία προσωπικών δεδομένων

ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των διαδικτυακών τόπων DataPower υπόκειται στους παρόντες όρους, οι οποίοι συμφωνούν με τα οριζόμενα στο εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, όπως εκάστοτε ισχύει και δη από 25-05-2018 στη χώρα μας, σύμφωνα με τον νέο Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Η εταιρεία DataPower διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη διαδικασία προστασίας, ασφάλειας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει, ώστε να αποτρέπεται κάθε ανεξουσιοδότητη ή παράνομη πρόσβαση και επεξεργασία στα δεδομένα αυτά, καθώς και η τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά τους, όπως και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία ή την αρχειοθέτησή τους. Στα πλαίσια αυτά η DataPower προβαίνει στη σύννομη και θεμιτή επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται, με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων.

Ενημέρωση των όρων απορρήτου

Η DataPower διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής, αναθεώρησης και ενημέρωσης των παρόντων όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις του σχετικού νομικού πλαισίου.

Οι χρήστες των διαδικτυακών τόπων DataPower παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν μεταβολές, καθώς η συνεχής χρήση των παραπάνω διαδικτυακών τόπων συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους.

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων: Ποια δεδομένα συλλέγονται και για ποιον σκοπό

Η DataPower συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών των διαδικτυακών τόπων DataPower, μόνο όταν οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν, με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο, καθώς και άλλα στοιχεία που το αφορούν. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται στους διαδικτυακούς τόπους DataPower είναι τα ακόλουθα:

Πως χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες των προσωπικών δεδομένων

Με την παροχή της συγκατάθεσης των επισκεπτών/χρηστών των διαδικτυακών τόπων DataPower, θα συλλέγουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά τους δεδομένα, προκειμένου:

Σημειώνουμε ότι για την απλή περιήγηση των επισκεπτών/χρηστών στις ιστοσελίδες της DataPower δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό τους στοιχείο.

Πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες των επισκεπτών/χρηστών μας

Διατηρούμε τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών των ισότοπων μας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, ώστε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Στην περίπτωση που οι επισκέπτες/χρήστες των ιστοσελίδων μας δεν επιθυμούν πλέον να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά τους στοιχεία ή να τους παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, μπορούν να αιτηθούν γραπτώς να διαγράψουμε τα προσωπικά τους στοιχεία. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι εφόσον ζητηθεί η διαγραφή των προσωπικών τους στοιχείων, θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα, για τη συμμόρφωσή μας με τον νόμο, για την αποτροπή απάτης, την είσπραξη αμοιβών, την επίλυση διαφορών και προβλημάτων, τη βελτίωση των όρων χρήσης και άλλες ενέργειες που επιτρέπονται από τον νόμο. Οι πληροφορίες που διατηρούμε θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Η DataPower εγγυάται ότι δεν θα γίνει χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών της για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω στους παρόντες όρους, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση, έγκριση, συναίνεση και συγκατάθεσή τους. Επιπλέον η DataPower εγγυάται ότι συλλέγει τα ελάχιστα απαραίτητα για τον συγκεκριμένο σκοπό και χρόνο επεξεργασίας τους, συναφή και κατάλληλα, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία απαιτείται να τα επικαιροποιεί και εάν είναι ανακριβή να τα διορθώνει ή να τα διαγράφει, σύμφωνα με τον ισχύοντα Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό.

Πως διατηρούμε ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών μας

Αποθηκεύουμε προσωπικές πληροφορίες σε ασφαλείς διακομιστές, οι οποίοι διαχειρίζονται οι πάροχοι των υπηρεσιών μας, καθώς και περιστασιακά αρχεία σε έντυπη μορφή που διατηρούνται σε ασφαλή τοποθεσία στην Ελλάδα. Οι προσωπικές πληροφορίες που αποθηκεύουμε ή μεταδίδουμε προστατεύονται από τα στοιχεία ελέγχου ασφαλείας και πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου ταυτότητας με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, ταυτότητας δύο στοιχείων και κρυπτογράφηση δεδομένων, όπου ενδείκνυται

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκάστοτε διαχειριστή των ιστοτόπων της DataPower και να αιτηθεί:

Τα ανωτέρω δικαιώματα είναι περιορισμένα σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν, για παράδειγμα, υπέχουμε νομική υποχρέωση να επεξεργαστούμε τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών μας. Ενδέχεται επομένως, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να επιβάλλεται να διατηρήσουμε ορισμένα στοιχεία τους, ακόμα και μετά την απόσυρση της συγκατάθεσής τους.

Όπου απαιτείται η παροχή των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών/χρηστών μας να συμμορφώνονται με νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις, τότε η παροχή τέτοιων δεδομένων είναι υποχρεωτική: εάν δεν παρέχονται τέτοια δεδομένα, τότε δεν θα είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε τη συμβατική μας σχέση μ’ αυτούς ή να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις που μας έχουν ανατεθεί. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η παροχή των προσωπικών πληροφοριών που ζητούνται είναι προαιρετική.

Web Analytics

Όταν οι χρήστες επισκέπτονται τους ισότοπους της DataPower, ορισμένες πληροφορίες τους καταγράφονται, είναι ανώνυμες και δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους. Πρόκειται για τις ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριών:

Σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Η DataPower είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών της, μετά από τη συναίνεση/συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών της. Η DataPower συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών των ισοτόπων της χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP).

Η DataPower ενημερώνει τους επισκέπτες/χρήστες των ισοτόπων της ότι τα COOKIES είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασής του, όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων των διαδικτυακών τόπων DataPower, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται τα πεδία τα οποία είναι χρήσιμα ή δημοφιλή. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα των διαδικτυακών τόπων DataPower συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης αυτών.

Ο επισκέπτης/χρήστης των διαδικτυακών τόπων DataPower μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και ιστοσελίδων δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η DataPower δεν θα διαθέσει, διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών των διαδικτυακών τόπων DataPower σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, με εξαίρεση την ανταπόκρισή της σε νομικές υποχρεώσεις της προς τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών μας σε όλα τα πρόσωπα της εταιρίας μας, στους παρόχους υποστήριξης συστημάτων επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, στην ασφαλιστική μας εταιρεία, στο χρηματοπιστωτικό μας ίδρυμα, σε θεσμικούς φορείς που παρέχουν υπηρεσίες εκ μέρους μας, και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο προς το οποίο υποχρεούμαστε να τα αποκαλύψουμε, κατόπιν δικαστικής εντολής.

Σε κάθε περίπτωση, η DataPower λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες προσωπικών δεδομένων που μεταδίδονται, λαμβάνουν αποδεκτό επίπεδο προστασίας.

Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της επεξεργασίας σε τρίτους και/ή διαβίβασης των δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η DataPower ενημερώνει εκ των προτέρων το υποκείμενο των δεδομένων και εξασφαλίζει ότι παρέχονται οι κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι εφαρμόζονται, από πλευράς εμπειρογνωμοσύνης, αξιοπιστίας και πόρων, τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η επεξεργασία να είναι σύννομη και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων.

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Οι ιστότοποι της DataPower περιλαμβάνουν συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

Η DataPower δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των εν λόγων δικτυακών τόπων.

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΑΛΗΘΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Οι χρήστες/επισκέπτες της DataPower ευθύνονται αποκλειστικά για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στους διαδικτυακούς ιστότοπούς μας χωρίς σχετική εξουσιοδότηση/συγκατάθεση του τρίτου προσώπου, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων, με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.

Η DataPower διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον επισκέπτη/χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την παράβαση των παρόντων όρων, να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης, να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό πρόσβασης ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών προς τον εν λόγω επισκέπτη/χρήστη.